Bitaemo Klenovee Lystky - Ituna, April 12, 2003

Previous Index Next

The senior girls began the programme with their Hutzul.